База “ Пчелица“ с. Софрониево

Разновъзрастова група 3-6 годишни