База “ Калинка“ с. Липница

Разновъзрастова група 3-6 годишни