Проекти

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

https://teachers.mon.bg/ProjectQualifications.aspxПроект за подпомагане на физическото възпитание и спорта